Yrittäjyys - uusia pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuettava

Arvostan Kokoomuksen tulevaisuusmyönteistä yrittäjyyspolitiikkaa. Tulevaisuudessa Suomen pitää olla maailman paras paikka yrittää. Haluan huolehtia siitä, että kaupunkimme on talouden ja kansainvälisen kilpailukyvyn veturi. Elinvoimaa ei voi olla ilman monipuolista työpaikkarakennetta. Suomen kaikista yksityisen sektorin työntekijöistä yli 60 prosenttia tekee töitä pk-yrityksissä. Kunnallisen elinkeinopolitiikan fokuksen tuleekin olla erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toiminta­edellytysten parantamisessa. Annetaan näille yrityksille lisää mah­dollisuuksia kasvamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Kuntien tulee hoitaa elinkeino- ja elinvoimapalveluita yhden luukun periaatteen mukaan. Yrittäjien
elinvoimapalveluissa on kes­keistä, että yritykset saavat peruspalvelut läheltä joustavasti ja suju­vasti riippumatta siitä, vastaako palveluiden järjestämisestä kunta vai maakunta.

Paikalliset yrittäjät ja yhdistykset on otettava mukaan kehittä­mään kuntalaisten palveluita entistä paremmiksi. Yksi hyvä työkalu tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ottaa käyttöön palvelualoite mahdollisimman laajasti. Palvelualoite on toimintamalli, jossa yrittä­jä voi esittää paremman ja edullisemman palvelun ja kaupunki on velvollinen vertaamaan sitä itse tuottamaansa. Se on kilpailutuksen muoto, jossa aloite on yrittäjällä. Myös kunnan hankintojen ohjaus on keskeinen osa elinkeino­politiikkaa. Päättäjiltä ja viranhaltioilta vaaditaan uudenlaista ajat­telua kilpailuttaa hankinnat järkevinä kokonaisuuksina, jotta myös pienemmät yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuihin.

On tärkeää, että yrittäjät nähdään kumppaneina ja ongelmien ratkaisijoina, koska juuri yrittäjyyden avulla pysytään ratkaisemaan onnistuneesti hyvinvointivaltion ongelmia. Jotta säilyttäisimme nykyiset kuntapalvelut ja voisimme kehittää niitä, tarvitsemme paljon uusia elinkelpoisia pk-yrityksiä. Turussa tarvitsemme menestyviä veroa maksavia yrityksiä.

Tällä hetkellä satsataan pienten start-up-yritysten kasvattamiseen tarjoamalla näille huokeita tai ilmaisia toimitiloja ja tukemalla yrittäjyyden ensimmäisiä askeleita. Turussa toimii tällä hetkellä mainiosti Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri. Se ei kuitenkaan yksinkertaisesti riitä! Tarvitsemme lisää vaikkapa matalan kynnyksen esihautomotoimintaa, jotta liikeideansa kanssa painiva yrittäjä saa aitoa tukea, jotta hänen ideansa kypsyisivät, kehittyisivät ja kasvaisivat.

Teemat